1. Šta je FTO?
 2. Šta je kolektivna odbrana?
 3. Šta je kolektivna bezbednosti?
 4. Šta je kooperativna bezbednost?
 5. Koja su četiri pristupa bezbodnosti?
 6. Šta je saradnja u bezbednosti?
 7. Koja su četiri prstena bezbednosti?
 8. Koji je osnovni pojam bezbednosti?
 9. Koje se vrste bezbednosti razlikuju?
 10. Šta sistem bezbednosti predstavlja?
 11. Koji su elementi nacionalnog sistema bezbednsoti?
 12. Koje su opšte mere bezbednosti?
 13. Koje su specijalne mere bezbednosti?
 14. Šta je bezbednosna kultura?
 15. Šta predstavlja bezbednosna situacija?
 16. Šta je obaveštajna služba?
 17. Šta predstavlja zaštita?
 18. Ko su subjekti zaštite?
 19. Navedite oblike organizovanja zaštite?
 20. Koji su vojni izazovi, rizici i pretnje?
 21. Šta je osnovna karakteristika sistema odbrane?
 22. Kako ratno stanje nastaje?
 23. Globalno šta čini sistem odbrane?
 24. Šta je civilna zaštita?
 25. Objasnite sistem FTO?
 26. Šta fizička bezbednosti podrazumeva?
 27. Šta tehnička bezbednst podrazumeva?
 28. Šta je zaštita na radu?
 29. Kako se organizuje FTO kroz državni sektor bezbednosti?
 30. Kako se organizuje FTO kroz Privatni sektor bezbednosti?
 31. Koje su funkcije privatnih preduzeća za obezbeđenje?
 32. Šta je bezbednosni marketing?
 33. Šta je bezbednosni konsalting?
 34. Šta je bezbednosni inženjering?
 35. Kako se vrši kontorla sistema FTO?
 36. Koji su sadržaji sistema FTO?
 37. Kako se ispoljavaju ugrožavajući faktori imovine i života ljudi?
 38. Navedite pojedine oblike ugrožavanja imovine i života?
 39. Objasnite pojedine oblike ugrožavanja imovine i života?
 40. Šta obuhvataju sadržaji sistema FTO?
 41. Koji su principi obezbeđenja odgovarajući kako bi FTO uspešno funkcionisao?
 42. Šta je kontraobaveštajna zaštita?
 43. Šta predstavlja zaštita ličnosti?
 44. Koje su mere zaštite određenih objekata i rejona?
 45. Koje su mere dezinformisanja?
 46. Koji su kriterijumi mera obezbeđenja?
 47. Koji je osnovni zadatak sistema FTO?
 48. Navedite sadržaje sisteme obezbeđenja u savremenoj praksi?
 49. Od čega se sastoji služba FTO?
 50. Koje su osnovni objekti FTO?
 51. Koja je opšta oprema pripadnika FTO?
 52. Šta je unutrašnja organizacija službe FTO?
 53. Koje su odgovornosti menadžera službe FTO?
 54. Kako se obavlja delatnost službe FTO?
 55. Objasnite načela rada službe FTO?
 56. Koji su opšti kriterijumi za rad službi FTO?
 57. Koja su ovlašćenja neposrednih izvršitelja službe FTO?
 58. Kakvo ponašanje službenika FTO mora da bude?
 59. Koje su opšte dužnosti čuvara?
 60. Koje su posebne dužnosti izvršilaca službe FTO?
 61. Koje su dužnosti operativnih izvšilaca?
 62. Koje su dužnosti smenovođe?
 63. Koji su zadaci menadžera obezbeđenja službe FTO?
 64. Koji su nivo odgovornosti službi FTO?